Česky  |  English

Smluvní podmínky pobytu

Colony Glamping

Tyto smluvní podmínky pobytu jsou právně závazné a obsahují Smlouvu mezi objednatelem a ubytovatelem týkající se pobytu v ubytovacích zařízeních a / nebo pronájmu zařízení.

Rezervace objednatelem spolu s těmito smluvními podmínkami pobytu (písemně nebo elektronicky) bude znamenat, že objednatel souhlasí s jejich obsahem.

Smluvní podmínky pobytu (Smlouva) lze měnit pouze v rozsahu písemně dohodnutém ubytovatelem.

Definice

1.1 V těchto smluvních podmínkách pobytu mají slova a výrazy svůj běžný význam, pokud není v těchto smluvních podmínkách pobytu definováno jinak.

Smlouva znamená tyto smluvní podmínky pobytu.
Rezervační formulář znamená formulář vydaný ubytovatelem objednateli, který obsahuje podrobnosti o vybavení, době pronájmu a poplatcích za pronájem.
Objednatel je osoba, která uzavírá nájemní smlouvu s ubytovatelem a která je hlavní osobou vůči všem závazkům této smlouvy.
Vybavení zahrnuje všechny fyzické položky: postel a matraci, dveřní rohož, koberec, vybavení a vybavení na vaření, nábytek, osvětlení, stůl, židle, noční stolky, úložné prostory a příslušenství.
Nájemné je částka splatná objednatelem ubytovateli, jak je uvedeno v rezervačním formuláři. Všechny poplatky za pronájem, včetně dalších požadavků na vybavení, musí být uhrazeny v plné výši při rezervaci.
Vlastník je firma:

Služby pro dům, s.r.o.

Strašice 73

38716 Volenice

ICO: 27228347

DIC: CZ27228347

 

Doba pronájmu znamená dobu, po kterou musí být jakékoli zařízení, jak je uvedeno v rezervačním formuláři, připravené a dostupné k použití.

 

Potvrzení rezervace

2.1 Ubytovatel neuznává žádná ústní vyjádření nebo ujednání.

2.2 Rezervace může být považována za platnou, pouze pokud objednatel obdrží potvrzení rezervace od ubytovatele. Ubytovatel poskytne rezervační formulář a smlouvu v závislosti na dostupnosti a po úplném obdržení nájemného.

 

Přijetí zařízení

3.1 Objednatel se ujistí, že zařízení dodané ubytovatelem odpovídá rezervaci a smlouvě a je funkční. Jakákoli část zařízení, o které se zjistí, že je vadná, musí být oznámena ubytovateli do dvou hodin od přijetí zařízení. Pokud tak neučiníte, bude objednatel odpovědný za celkovou platbu nájemného.

 

Ubytování

4.1 Časy check-in budou dohodnuty v době pronájmu.

4.2 Check-out musí být nejpozději do 11:00 v den odjezdu nebo podle předchozí dohody s ubytovatelem.

4.3 Za dřívější odhlášení nebudou vráceny žádné náhrady.

4.5 Objednatel přebírá plnou odpovědnost za veškerá zařízení.

 

Odpovědnost objednatele

5.1 Objednatel musí převzít plnou odpovědnost za veškerá dodávaná zařízení a příslušenství.

5.2 Objednatel je povinen udržovat zařízení v dobrém stavu a nesmí jej vystavovat jakémukoli zneužití nebo opotřebení nad obvyklé a přiměřené použití. V případě potřeby je povinen dodržovat doporučení výrobců.

5.3 Zařízení by nemělo být měněno nebo upravováno bez předchozího souhlasu vlastníků.

5.4 Objednatel je odpovědný za pečlivé přečtení a dodržování bezpečnostních a provozních pokynů pro pronájem vybavení / ubytování; v případě, že některý z těchto provozních a bezpečnostních pokynů nebude pochopen, klient souhlasí s tím, že nebude zařízení používat, dokud nebude mít úplné a úplné porozumění tomu, jak bezpečně provozovat pronajaté zařízení.

5.5 Objednatel si musí být vědom toho, že jakékoli zranění nebo poškození způsobené nedodržením bezpečnostních pokynů je zcela vinou objednatele.

5.6 Objednatel nesmí v ubytovacím zařízení používat kuchyňské ani jiné plynové spotřebiče jakéhokoli druhu.

5.7 Objednatel by také neměl v ubytovacím zařízení používat otevřený oheň nebo kouř (včetně r-cigaret). Objednatel musí vždy dbát na náležitou péči a pozornost.

5.8 Objednatel by měl dodržovat regulaci hladiny hluku, pokud jde o hudební / zvukové systémy: žádná hudba nebude povolena mezi 22:00 a 6:00. Pokud je objednatel vyzván ke snížení úrovně zvukových systémů a tuto výzvu neuposlechne, vyhrazuje si ubytovatel právo odstranit zvukové systémy a vrátit je při odhlášení.

5.9 Objednatel musí respektovat soukromí ostatních hostů v areálu.

5.10 Objednatel si musí být vědom toho, že jakékoli jiné zboží než výrobky ubytovatele nebude za žádných okolností přijato jako náhrada.

5.11 Objednatel odpovídá za to, že jsou podniknuty všechny možné kroky k tomu, aby se předešlo zranění.

5.12 Napájení - telefony a fotoaparáty lze nabíjet, ale na vlastní riziko objednatele. Nabíjení e-cigaret je v ubytovacím zařízení zakázáno.

 

Platba

6.1 Všechny platby musí být provedeny před akcí.

6.2 Všechny platby musí být provedeny v souladu s podmínkami uvedenými na rezervačním formuláři ubytovatele nebo v těchto smluvních podmínkách pobytu. Pokud nebude platba uhrazena předem, bude mít za následek zrušení rezervace.

 

Ztráta nebo poškození vlastníka

7.1 Objednatel je po dobu pronájmu odpovědný za údržbu a bezpečnou úschovu zařízení ubytovatele. 

7.2 Objednatel odpovídá za škody a ztráty způsobené na zařízení ubytovatele jeho jednáním a opomenutím bez ohledu na zavinění.

7.3 Objednatel souhlasí s tím, že na žádost ubytovatele uhradí veškeré náklady, které vzniknou ubytovateli při opravě stavu zařízení, pokud bude vráceno poškozené, nečisté nebo neúplné.

 

Ztráta a poškození objednatele

8.1 Veškerý majetek ubytovatele je ve výlučné odpovědnosti objednatele.

8.2 Ubytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo krádeže, ke kterým může dojít před, během nebo po pobytu.

8.3 Ubytovatel nevrací objednateli částku ztráty nebo krádeže.

 

Odpovědnost vůči třetím stranám

9.1 Ubytovatel nenese odpovědnost a objednatel odškodní ubytovatele za všechny nároky na zranění osob nebo ztrátu či poškození majetku.

9.2 Objednatel výslovně bere na vědomí, že ubytovatel není původním výrobcem nebo dodavatelem zařízení. Ubytovatel nepřijímá žádnou odpovědnost za zranění nebo smrt z nároků nebo řízení vyplývajících z této smlouvy s objednatelem.

 

Důvěrnost

10.1 Ubytovatel bude uchovávat objednatelova data bezpečně a nebude předávat jeho osobní údaje žádné jiné třetí straně, pokud to nebude vyžadováno podle právních předpisů České republiky.

 

Zrušení plně placených rezervací

11.1 Objednatel si musí být vědom toho, že celá částka musí být uhrazena na účet majitele 14 dní před příjezdem. Klient muže vždy a bezplatně změnit svou rezervaci.

 

Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta

12.1 Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 15 dnů před ohlášeným příjezdem.
Při zrušení rezervace 14 – 7 dnů před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 30% z celkové ceny pobytu.
Při zrušení rezervace 6 – 3 dny před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny pobytu.
Při zrušení rezervace 2 a 1 den před příjezdem nebo v den příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu.
Při zkrácení délky pobytu platí stejné storno lhůty jako při zrušení pobytu.
Stornopoplatek je smluvní pokutou.

12.2 V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

V případě storna z jiných vážných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna termínu.

Tyto storno podmínky jsou platné pro individuální hosty.

 

Storno pobytu z důvodu zásahu vyšší moci

13.1 Pokud dojde ze strany úřední (státní) moci k zákazu ubytovacích služeb je Objednateli navrácena celá již uhrazená částka bez nároku Ubytovatele na jakýkoliv storno poplatek. (např. Covid…)

 

Storno podmínky ze strany ubytovatele

14.1. Ubytovatel je oprávněn kdykoliv uplatnit vůči objednateli storno. Dojde-li ke stornu ze strany ubytovatele v době delší než 5 dnů před dohodnutým začátkem pobytu, nemá druhá strana právo na náhradu vzniklé škody či případných dodatečně vzniklých nákladů v souvislosti s náhradním ubytováním těchto osob, viz bod 11.1.

14.2. Za okolnost vylučující odpovědnost ubytovatele za vznik škody objednateli se považuje i skutečnost, že ze strany ubytovatele dojde vůči objednateli ke stornu v době delší než 6 dnů (včetně) před dohodnutým začátkem pobytu.

14.3. Nebude-li možno ze zákonných důvodů nebo z důvodů výslovně dohodnutých mezi Ubytovatelem a Objednatelem postupovat dle bodu 14.1., pak platí, že ubytovatel odpovídá za případnou škodu maximálně do částky 1500 Kč. Ušlý zisk se nehradí v žádném případě.

 

Rozhodné právo

15.1 Dohoda se vykládá v souladu s právními předpisy České republiky a jakýkoli spor vzniklý na základě této dohody bude podléhat výlučné pravomoci soudů České republiky.

 

Domácí zvířata

16.1 Domácí mazlíčci / psi jsou povoleni pouze v některých ubytovacích zařízeních, jak je uvedeno na stránce Colony Glamping.